baner6

Polityka prywatności

ZAKRES ZASTOSOWANIA INFORMACJI

Poniższa informacja ma zastosowanie do danych otrzymanych:

 • poprzez formularze elektroniczne,
 • w ramach umów z Kontrahentami, oraz
 • przez przedstawicieli EM-MED w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub ogólnie pojętych kontaktów biznesowych.

Informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników, ani danych powierzonych do przetwarzania w ramach umów powierzenia.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest grupa EM-MED, w skład której wchodzą:

EM-MED Sp. z o.o.

 1. Pocieszka 11A, 31-408 Kraków

NIP: 676 005 66 47

Oraz

EM-MED Sp. z o.o. Sp. K.

 1. Pocieszka 11A

31-408 Kraków

NIP 945 221 71 97

Dane kontaktowe do Administratora danych osobowych

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Firmę prosimy kierować na poniższe dane kontaktowe:

EM-MED

 1. Pocieszka 11A

31-408 Kraków

biuro@emmed.pl

Pozyskanie danych
EM-MED zbiera tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, nazwę firmy, którą reprezentuje dana osoba oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej. Wymienione dane mogą być uzyskane bezpośrednio od osoby której dotyczą za pomocą formularzy kontaktowych, w czasie spotkań biznesowych, konferencji.

Dane osobowe przetwarzane są przez EM-MED w określonych poniżej celach.
Przy każdym celu została podana podstawa prawna przetwarzania oraz kryteria określenia okresu przetwarzania danych w tym celu.

Cele przetwarzania danych są następujące:

 1. Realizacja umowy lub zamówienia
  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
  Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
  W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem a EM-MED, dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane  w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.
 2. Wykonywanie umowy lub zamówienia pomiędzy EM-MED a innym podmiotem
  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
  Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

W przypadku wskazania Pani/Pana jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia) zawartej pomiędzy EM-MED a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym Podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy/ zamówienia, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy/zamówienia  oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.
Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego mu wynagrodzenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

 1. Realizacja obowiązku sporządzenia i przechowywania dokumentacji
  Podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt c) RODO
  Okres przetwarzania: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych.

W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na rzecz Pani/Pana będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, WZ-kach w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie.

 1. Potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz obrona przed roszczeniami lub ich dochodzenie
  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
  Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z  przepisów.

Dane wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach zamówienia lub umowy, lub w inny sposób udostępnione EM-MED mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków Firmy oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Firmie. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje oraz sytuacji, gdy na jakiejkolwiek podstawie Firma była zobowiązana do wykonania jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Pani/Pana lub realizacji Pani/Pana praw.
Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego mu wynagrodzenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części Uprawnienia.

 1. Kontakty biznesowe
  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
  Okres przetwarzania: do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

Dane kontaktowe wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy/zamówienia lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez EM-MED do celu kontaktów biznesowych.
EM-MED może skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia swojej oferty, zaproszenia na spotkanie organizowane przez nas lub w ramach innych działań marketingowych.
W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, EM-MED może także skontaktować się z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub inne dokumenty. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części Uprawnienia.

 1. Odpowiedź na zapytanie
  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
  Okres przetwarzania: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych podanych powyżej.
Ta zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania tych danych przed wycofaniem. Ponadto cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem odpowiedzi na zapytanie.

Niepodanie danych – konsekwencje

W przypadku formularzy elektronicznych – podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji brakiem odpowiedzi na zapytanie. W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego z EM-MED  – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Dla danych zbieranych w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.

Uprawnienia

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do :

 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania i uzupełnienia danych;
 3. przenoszenia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda);
 6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
 7. usunięcia danych.

Realizacja powyższych praw zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.
W celu realizacji Pani/Pana uprawnień prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną wyżej.

Informujemy że :

 • w niektórych przypadkach administrator ma prawo odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy ;
 • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;

Odbiorcy danych, przekazanie do państw trzecich

Dane kontaktowe przechowywane są w systemach IT EM-MED na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi firma podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla Klientów, kontaktów biznesowych oraz  działań marketingowych.
EM-MED  nie przekazuje żadnych informacji do państw trzecich ( w rozumieniu RODO) i ewentualne przekazanie jakichkolwiek danych musi zostać zaakceptowane przez Podmiot, których te dane dotyczą w osobnym porozumieniu.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Ta witryna internetowa używa usługi Google Analytics — usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę użycia przez niego witryny. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące użycia tej witryny przez użytkownika są zwykle przesyłane na jeden z serwerów firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Działając w imieniu operatora tej witryny internetowej, firma Google wykorzysta te informacje do oceny użycia witryny przez użytkownika w celu stworzenia raportu dotyczącego aktywności w witrynie internetowej dla jej operatorów oraz w celu utworzenia usług powiązanych z użyciem witryny i Internet. Instalacji plików cookie można zapobiec przy użyciu odpowiedniego ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić skorzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny internetowej.

Scroll to Top

Strona zawiera treści dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Na stronie prezentowane są wyroby medyczne. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.